Privacyreglement

ICT-4@ll Trainpo!nt

Inleiding
ICT-4@ll Trainpo!nt is een professionele organisatie die gericht is op het geven van inburgerings- en NT2 opleidingen. ICT-4@ll Trainpo!nt hanteert bij de uitvoering van de werkzaamheden, met als doel scholing, dit privacyreglement.

Artikel 1 Persoonsgegevens
ICT-4@ll Trainpo!nt is ermee bekend dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens over cliënten persoonsgegevens zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 juli 2002 en alle daarop betrekking hebbende besluiten en bepalingen alsmede van hetgeen in deze Wet en in de Organisatiewet Sociale Verzekeringen 1997 is bepaald.

Artikel 2 Vertrouwelijkheid
ICT-4@ll Trainpo!nt behandelt alle informatie over individuele cliënten die zij ten behoeve van de uitvoering van een met de opdrachtgever gesloten contract verkrijgt vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. De registratie van gegevens beperkt zich tot die informatie die rechtstreeks betrekking heeft op de uitvoering van de contractueel vastgelegde opdracht tot reïntegratie.

Artikel 3 Toegang tot gegevens en de geheimhoudingsverplichting
Toegang tot de vastgelegde gegevens hebben die medewerkers van ICT-4@ll Trainpo!nt die direct dan wel indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de scholing-opdracht. Alle medewerkers van ICT-4@ll Trainpo!nt die kennis krijgen van gegevens uit de persoonsregistratie of delen ervan, zijn verplicht tot geheimhouding. ICT-4@ll Trainpo!nt draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting door haar personeel en door haar bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden wordt nageleefd.

Artikel 4 Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Persoonsgegevens worden door ICT-4@ll Trainpo!nt slechts verstrekt aan derden voor zover dit overeenstemt met het doel van de persoonsregistratie (de re-integratie van betrokkene), wettelijk vereist is of geschiedt na (veronderstelde) toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde. Indien er geen wettelijke voorschriften gelden, worden overige persoonsgegevens slechts verstrekt aan derden na uitdrukkelijke toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde.

Artikel 5 Teruggave gegevens na einde opdracht

ICT-4@ll Trainpo!nt dient bij de beëindiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst alle tot de persoon van cliënten te herleiden gegevens, data en/of resultaten 2 jaar na beëindiging van de bemiddeling van cliënten te verwijderen. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht dienen 10 jaar bewaard te blijven.

Artikel 6 Inzagerecht en correctierecht

ICT-4@ll Trainpo!nt is verplicht om aan een ieder van wie zij persoonsgegevens beheert, in persoon of aan diens gevolmachtigde op diens verzoek volledige inzage te geven in de betreffende gegevens. De inzage geschiedt binnen 1 maand na ontvangst van de aanvraag tot inzage door middel van een volledige kopie van de gegevens of, indien de privacy van anderen hierdoor niet wordt geschaad, door middel van inzage in de originele gegevens. Desgevraagd kan een ieder van wie ICT-4@ll Trainpo!nt de persoonsgegevens beheert in persoon of bij gevolmachtigde, een beroep doen op correctie van de gegevens. Correctie zal plaatsvinden als blijkt dat sprake is van onjuistheid, onvolledigheid of strijd met enige wettelijke bepaling. Correctie is slechts mogelijk nadat hiertoe een schriftelijk verzoek van de geregistreerde ontvangen is en zal binnen 4 weken nadat gebleken is dat er gronden zijn om over te gaan tot correctie van de gegevens, plaatsvinden. Indien ICT-4@ll Trainpo!nt weigert de persoonsgegevens te corrigeren, wordt deze beslissing, met redenen omkleed, binnen 2 weken na ontvangst van het verzoek tot correctie aan de geregistreerde meegedeeld. Het verzoek tot correctie wordt in het betreffende dossier opgenomen. Waar nodig ten behoeve van de uitvoering van de opdracht tot re-integratie, ICT-4@ll Trainpo!nt mededelingen aan derden belanghebbenden, voor zover de wet dit toestaat of met toestemming van de geregistreerde.

Artikel 7 Bekendmaking van het privacyreglement

De inhoud c.q. de strekking van dit reglement wordt aan een ieder die dit aangaat bekend gemaakt. Op verzoek wordt kosteloos een exemplaar van dit reglement aan de geregistreerde ter beschikking gesteld.

Artikel 8 Overdracht van persoonsgegevens
Indien de opdrachtgever voor betrokken geregistreerde een overeenkomst sluit met een andere uitvoerder van scholing en ICT-4@ll Trainpo!nt verzoekt alle door haar verzamelde persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan die andere uitvoerder, gaat ICT-4@ll Trainpo!nt  hiermee akkoord indien voldaan is aan de voorwaarden dat de bescherming van de persoonsgegevens afdoende is gewaarborgd door die andere uitvoerder. ICT-4@ll Trainpo!nt zal zorgdragen voor de nodige informatie aan de geregistreerde omtrent de overdracht van de gegevens, alsmede voor het verkrijgen van de toestemming van de geregistreerde.