Opleidingsplan inburgeringscursussen en cursussen Nederlands als 2e taal  

Inburgering-Breda       ICT-4@ll Trainpo!nt

Doelgroep:

analfabeten
arbeidsmigranten

laagopgeleide anderstaligen

middelbaar opgeleide anderstaligen
hoger opgeleide anderstaligen

Groepsgrootte:
Voor elk van de leerprofielen geldt dat de groep uit maximaal 9 cursisten bestaat.

Samenstelling van de groep:
In elke groep wordt slechts één leerniveau gehanteerd.
Elke lesgroep blijft in principe gedurende de hele cursus bij elkaar.
Nieuwe leerlingen mogen tussentijds instromen als hun niveau past bij
het niveau van de lesgroep.
Lessen van het taaltraject worden vaak op individuele basis verzorgd.

Gemiddelde uurprijs per cursusduur:
– alfabetiseringstraject €12,50 per uur
– inburgeringsexamen Nederland (A2) €13,50 per uur
– staatsexamen NT2 programma 1 (B1) €13,50 per uur
– staatsexamen NT2 programma 2 (B2) €13,50 per uur
– taaltraject €14,50 per uur
– toeleiding naar werk/vrijwilligerswerk €12,50 per uur

NB Wij werken met pakketprijzen. Deze pakketprijs is een all-in prijs. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook het lesmateriaal en het eventuele examen hierbij is inbegrepen en het aantal lesuren waarvan wij, aan de hand van het intake-gesprek, denken dat deze nodig zijn om het gestelde doel te halen.

Inhoud en lesmethode:

– alfabetiseringstraject
Je volgt lessen in de Nederlandse taal. Je leert in een groep en spreekt steeds Nederlands met iedereen op school. Je oefent met taal op de computer. Dat kan ook thuis via internet. Je oefent met luisteren, spreken, lezen en schrijven. Jouw docent geeft begeleiding bij je programma. Na je alfabetiseringstraject ga je verder met een inburgeringstraject.
Je leert dus de basis van de Nederlandse taal aan de hand van de methode ‘Naar Nederland’ en ‘Alfaschrift’.

– inburgeringsexamen Nederland (A2)
Je gaat lessen Nederlands volgen en de taal oefenen. Je leert in een groep en spreekt steeds Nederlands met iedereen op school. Je leert ook met lesmateriaal op de computer. Je zal ook thuis leren met programma’s via internet. Je werkt elk dagdeel aan de taal: Luisteren, Lezen, Spreken, Schrijven. Je krijgt een programma Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).
Er wordt gewerkt met de methode ‘Taalcompleet’

– staatsexamen NT2 programma 1 (B1)
Je gaat lessen Nederlands volgen en de taal oefenen. Je leert in een groep en spreekt steeds Nederlands met iedereen. Je leert ook individueel. Je leert ook met les- materiaal op de computer. Je kan ook thuis via internet leren. Er zijn vaak extra lessen voor het examen. Je krijgt begeleiding van een docent en van een individuele begeleider. Je bereidt je voor op het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma I.
Er wordt gewerkt met de methode ‘Taalsterk’.

– staatsexamen NT2 programma 2 (B2)
Je gaat lessen Nederlands volgen en de taal oefenen. Je leert in een groep en spreekt steeds Nederlands met iedereen. Je leert ook individueel. Je leert ook met les- materiaal op de computer. Je kan ook thuis via internet leren. Er zijn vaak extra lessen voor het examen. Je bereidt je voor op het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma I. snel. Je bereidt je voor op het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II.

Er wordt gewerkt met de methode ‘Taalsterk’.

– taaltraject
Bij Inburgering-Breda kun je taaltrajecten ‘Nederlands als tweede taal’ volgen. Trajecten die bij je passen. Wil je je niveau verhogen voor luisteren, spreken, lezen of schrijven? Heb je moeite met de uitspraak? Wil je meer variatie brengen in hoe je spreekt? Wil je oefenen met schrijven? Maak gratis een afspraak met onze coördinator en wij maken een traject op maat voor je.
Voor de taaltrajecten werken wij aan de hand van de materialen van uitgeverij Boom.

– toeleiding naar werk/vrijwilligerswerk
Bij Inburgering-Breda kun je een traject volgen. Je gaat actief participeren in werk of vrijwilligerswerk, waardoor de kennis van de Nederlandse samenleving en de Nederlandse taal opgebouwd en vergroot wordt. Je leert plannen en organiseren om je te ontplooien in de Nederlandse samenleving, waardoor kansen op deelname aan werk of vrijwilligerswerk gecreëerd worden. Je werkt individueel en in subgroepen aan opdrachten. Buitenschoolse opdrachten uitvoeren vormt een onderdeel van het verwerven van kennis en het zich oriënteren in de Nederlandse samenleving, het onderwijs en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en het vrijwilligerswerk.
Vanzelfsprekend geldt hiervoor dat er passend lesmateriaal wordt gebruikt, dat aansluit bij het kennisniveau van de cursist.

Studieduur:
– alfabetiseringstraject gemiddeld 6 maanden
– inburgeringsexamen Nederland (A2) gemiddeld 9 maanden
– staatsexamen NT2 programma 1 (B1) gemiddeld 9 maanden
– staatsexamen NT2 programma 2 (B2) gemiddeld 9 maanden
– taaltraject afhankelijk van behoefte
– toeleiding naar werk/vrijwilligerswerk gemiddeld 3 maanden

NB Het gaat hier om gemiddelde studieduren. Cursisten starten altijd met een intakegesprek, aan de hand waarvan bepaald wordt hoeveel tijd een cursist nodig heeft om het gestelde doel te behalen.

Studiebelasting:
– alle trajecten met uitzondering van taaltraject en toeleiding naar
werk/vrijwilligerswerk:
Per week worden 3 dagdelen van 3 uur lessen gegeven.Daarnaast
wordt van de leerlingen nog enkele uren thuisstudie per week vereist.
Daarmee komt de studiebelasting per week op ongeveer 12 uur.
– taaltraject en toeleiding naar werk/vrijwilligerswerk
Deze lessen worden op regelmatige basis ingepland op minimaal 1 en
maximaal 3 dagdelen per week, afhankelijk van de behoefte van de
cursist. De studiebelasting per week komt uit tussen de 5 en 12 uur.

Begeleiding:
– cursisten krijgen begeleiding van een docent en van een persoonlijke
studiecoach.

Examens en diploma:
Sommige van onze cursussen leiden tot examens/diploma’s
– alfabetiseringstraject
– inburgeringsexamen Nederland (A2) inburgeringsexamen
– staatsexamen NT2 programma 1 (B1) Staatsexamen NT2 B1
– staatsexamen NT2 programma 2 (B2) Staatsexamen NT2 B2
– taaltraject
– toeleiding naar werk/vrijwilligerswerk