Klachtenreglement  ICT-4@LL Trainpo!nt

Uitgangspunten:

 • Bescherming en erkenning van de positie van cliënten en werknemers;
 • Vroegtijdige interventie voorkomt verstoorde verhoudingen;
 • Onderkenning feedbackfunctie van het klachtenreglement;
 • Laagdrempelig & toegankelijk.
 • Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld

 

Artikel 1 Begripsbepaling:

 • Klacht

Een door een klant, of andere externe partij, geuite ontevredenheid over de geleverde prestatie door een medewerker van  ICT-4@LL Trainpo!nt met het eigen verwachtingspatroon, welke niet weggenomen is of kan worden in het eerste contact daarover.

 • Klager

Degene die gebruikt maakt van de diensten van  ICT-4@LL Trainpoint

 • De medewerker van ICT-4@LL Trainpo!nt

Degene die in dienst is van, of namens  ICT-4@LL Trainpo!nt verricht voor  ICT-4@LL Trainpo!nt waartegen de klacht is gericht

 • Klachtbehandeling

Het onderzoeken van de klacht, resulterend in een niet afdwingbare uitspraak over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 2 Doelstelling van het klachtenreglement:

Het klachtenreglement heeft primair tot doel het recht doen aan de individuele klachtgerechtigde.

Artikel 3 Het indienen van een klacht:

 1. Degene die ontevreden is over de dienstverlening van ICT-4@LL Trainpoint dient hiertoe het ICT-4@LL Trainpoint klachtenformulier volledig ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het management van  ICT-4@LL Trainpoint
 2. Niet volledig ingevulde, of niet ondertekende klachtenformulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.
 3. Iedere klacht wordt geregistreerd in het klachtenregister van ICT-4@LL Trainpoint en minimaal 2 jaar bewaard.
 4. De eerstverantwoordelijke voor het afhandelen van de klacht is de manager opleidingen, die onafhankelijke medewerker.

Artikel 4 Privacy

Persoonlijke gegevens van de klager worden vertrouwelijk behandeld, waarmee de privacy van de klager wordt beschermd.

Artikel 5 De klachtencommissie:

Consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.

Artikel 6 Termijnen:

 • Klager ontvangt binnen 2 weken na het indienen van de klacht een schriftelijke uitnodiging om een mondelinge toelichting te geven op de klacht ten overstaan van de klachtencommissie.
 • De klachtencommissie handelt de klacht binnen 4 weken na het horen van klager schriftelijk af.
 • Een klacht wordt binnen maximaal 6 weken volledig afgehandeld.
 • Als klager het niet eens is met de uitkomst van de klachtenafhandeling, kan hij deze klacht (tegen vergoeding) voorleggen aan het College van Arbitrage van Blik of Werk.
 • De schriftelijk ingediende klachten worden geregistreerd en voor een termijn van twee jaar bewaard.

Artikel 7 Ingangsdatum klachtenreglement:

Het  ICT-4@LL Trainpoint klachtenreglement is van kracht m.i.v. 1-1-2016

Aldus opgesteld te Breda

Directeur/ Eigenaar M.C. Koijen

Directeur/ Eigenaar J.M.M. van der Made